Các thành viên vui lòng cập nhập lịch tour như sau:

Ngày 17/12: HP - 5HDV: Trung, Thành, Bình, Nhân, Quang.

Ngày 20/12: NSG - 3HDV: A. Trí, Quang, Nhân

Ngày 21/12: HPĐ - 4HDV: Tiền, Tài, Vũ, Khang

Ngày 22/12: HP - 5HDV: Trung, Thái Bình, Thành, Quang, Nhân

Ngày 22/12: HV - 6HDV: A. Trí, Vũ, Thảo, Tiền, Châu

Ngày 22/12: HPĐ - 2HDV: Khang

Ngày 23/12: HĐ - HDV: Thảo, Quang, Nhân, Thái Bình, Châu

Ngày 23-25/12: HV - 2HDV: A. Trí, Thành

Ngày 24-25/12: HV -3HDV: Vũ, Thái Bình, Châu

Ngày 26/12: HĐ - HDV: Thảo, Quang, Nhân

Ngày 26/12: HGV - 4HDV: Trung, Tiền,.... ***

Ngày 27/12: NSG - 6HDV: Trí, Vũ, Nguyên, Châu, Phương, Yến Tử

Ngày 27/12: TT - 4HDV: Bình, Nhân, Quang, Thảo

Ngày 27/12: SV - 1HDV: Thành, Thảo

Ngày 28/12: HGV - 3HDV: Châu, Xuân, Vũ

Ngày 28/12: MTV - 1HDV: Tiền, Yến Tử

Ngày 28/12: ALV - 5HDV: Thái Bình, Thành, Nhân, Quang, Nam

Ngày 28-30/12: SV - 2HDV: Trí, Thảo, Huệ, Như

Ngày 29/12: ALV - 5HDV: Thái Bình, Thành, Nhân, Quang, Nam

Ngày 30/12: NSG - 14HDV: Tiền, Bùi Trinh, Tú Trinh, Xuân, Khang, Tử, Phương, Vân, Kim Anh, --- Đạt, Kiệt, Huyền, Nga, Quý,

Ngày 30-31/12: TT - 4HDV: Thành, Quang, Nhân, Châu

Ngày 30/12: HP - 3HDV: Trung, Thanh Bình,....

TOUR Tháng 2017

Ngày 31-3/1: CHT - 1HDV: Trí

Ngày 6/1: HGV - 4HDV:

Ngày 7/1: NSG - 10HDV:

Ngày 8/1: Tài: 5HDV:

Ngày 15/1: VTP - 2HDV: Sơn, Trí

Ngày 15/1: TNV - 20HDV: