Thay mặt BCN Thông báo đến thành viên CLB!!!

Ngày mai 29/03/2016 CLB tổ chức sinh hoạt:

- Tổng kết tháng 03/2016

- Triển khai kế hoạch tháng 04/2016

- Biên chế tour đã nhận cho thành viên.

- Tổ chức lại phương thức hoạt động của CLB.

* Do tình hình công việc trong thời gian qua có nhiều thay đổi, tình hình hoạt động của CLB cũng có những thay đổi theo. Nay BCN muốn rà soát và tổ chức lại để đi vào nề nếp theo nguyên tắt mà CLB đã đặt ra từ trước.

* Do tour tháng tư nhiều, và các thành viên mới cũng vao tham gia nhiều. BCN muốn làm lại công tác Training cho các bạn để chuẩn bị cho việc tham gia thực hiện tour sắp tới được tốt và đáp ứng yêu cầu của các công ty du lịch...

* Vậy nên buổi sinh hoạt ngày mai 29/03 không có thành viên nào vắng mặt.

Thay mặt BCN!!!