Thông báo đến các bạn thành viên, do BCN không có thời gian sinh hoạt với các bạn theo đúng thời gian đã quy định từ trước, vì vậy sẽ có những thay đổi về thời gian sinh hoạt, linh động phụ thuộc vao công việc của mổi thành viên.

Để kịp thời bồi dưỡng cho các thành viên, đáp ứng như cầu thực hiện tour cuối tháng và trong tháng tới. Nay BCN thông báo đến các thành viên, chiều mai 18h00 ngày 25/05 CLB tổ chức buổi sinh hoạt tại địa điểm đã quy định. Vậy mời các thành viên nhớ có mặt đầy đủ và đúng giờ để không ảnh hưởng công việc chung.

BCN Thông báo!!!